• استاندار کرمانشاه از تشکیل و راه اندازی «اتاق وضعیت» خانواده و جمعیت در سراسر استان خبر داد و گفت: حدود ۳۰ شاخص مرتبط با حوزه خانواده و جمعیت استان از طریق این اتاق‌ها رصد می شود که از طریق آن می توان به آمارهای مقایسه‌ای در سطح استان کرمانشاه و کشور آگاهی پیدا کرد.

    تشکیل اتاق وضعیت خانواده و جمعیت در کرمانشاه

    استاندار کرمانشاه از تشکیل و راه اندازی «اتاق وضعیت» خانواده و جمعیت در سراسر استان خبر داد و گفت: حدود ۳۰ شاخص مرتبط با حوزه خانواده و جمعیت استان از طریق این اتاق‌ها رصد می شود که از طریق آن می توان به آمارهای مقایسه‌ای در سطح استان کرمانشاه و کشور آگاهی پیدا کرد.

تصاویر