• یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که در حوزه آسیب‌های ناشی از امواج یا تشعشات فناوری‌هایی مانند تلفن همراه هنوز در دنیا به یک اجماع واحد نرسیده‌اند اما توصیه می‌شود افرادی که آسیب‌پذیرند مانند زنان باردار یا کودکان ترجیحا از این نوع تشعشعات دور باشند.

    نگرانی از تشعشعات آنتن‌های مخابراتی تا چه حد به جاست؟

    یک کارشناس حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد است که در حوزه آسیب‌های ناشی از امواج یا تشعشات فناوری‌هایی مانند تلفن همراه هنوز در دنیا به یک اجماع واحد نرسیده‌اند اما توصیه می‌شود افرادی که آسیب‌پذیرند مانند زنان باردار یا کودکان ترجیحا از این نوع تشعشعات دور باشند.

تصاویر