حمزه الماسی قزقاپان حمزه الماسی قزقاپان خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 494

حمزه الماسی قزقاپان دارای بیش از 5 سابقه گزارشگری هم اکنون گزارشگر حرفه ای هاناخبر در سطح استان آذربایجان غربی و کردستان است.