محمد آزمند محمد آزمند خبرنگار هاناخبر تعداد خبر 978

محمد آزمند؛ کارشناسی مهندسی اجرایی عمران دارای بیش از 7 سال سابقه خبرنگاری هاناخبر است. وی هم اکنون خبرنگار هاناخبر در شهرستان بوکان است.